Recep Taşcı

Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Son Yazılar

Muhalefet / Marjinal

M

Bizce aklı başında insanlar yalnız bizim gibi düşünenlerdir. La Rochefoucauld1 Muhalefet, karşı görüş, düşünce ve tavırda olan kişi veya gruplara denir, marjinal ise, en aykırı veya uç görüş, düşünce ve davranışlara sahip kimselere, gruplara denir. Siyasette ise muhalefet yönetme gücünü elinde bulunduramayan gruplardır, krallık ile yönetilen ülkelerde muhalefet mevcut değildir, demokrasi ile...

Devrim

D

“Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir.” Max Stirner1 Devrim (İnklâp veya İhtilal) kısaca mevcut durumun tamamen değişmesi demektir, devrimler belli bir alanda hızlı ve köklü değişimler sağlar, bu değişimler toplumsal ve devlet idaresi alanlarında olduğu gibi kişisel olarak din, bilim, sanat, dünya görüşü vs. gibi alanlarda da olabilir. Yüz yılardır tarihe geçmiş...

Darbe

D

TDK:Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme elegeçirme işi.(26 Eylül 2006) Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvet mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Hükûmetlerin, ekonomik ve sosyal sorunları çözmekte başarısız oldukları iddiası, cuntacılar1 tarafından askeri...

Cumhuriyet

C

Cumhuriyet, devlet yönetim biçimini ifade eden politik bir kavram. XIV Louis1; Devlet Ben’im demiş… Acaba şu an bizi yönetenler tam olarak ne diyorlar kulağınıza geliyor mu? Hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi2 ve oligarşi3 kavramlarının karşıtıdır. Cumhuriyet...

Eşitlik / Ayrımcılık

E

Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum. C.H.Supergeon* Eşitlik kavramının tanımını yapamayacak kimse yoktur gibi, gerçekten eşit bir toplumda yaşamak için çaba sarfedende pek kimsede yoktur gibi. Eşitlik belirli bir toplum veya grup içerisindeki tüm insanların belli açılardan aynı statüye sahip olmaları durumudur. Toplumsal eşitlik, yasalar önünde eşit haklar (güvenlik, oy...

Adalet / Hukuk

A

Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umrunda bile değildir. Aristoteles* Yüzyıllardır üzerine konuşulan sihirli kelimelerden biridir adalet; Adalet kavramı felsefe** tarihini ve filozofların*** en önemli ve üzerine en çok düşünüp tartıştıkları kavramlarından biridir, bu kavram uzun yıllar felsefe alanı içerisinde tartışılsada 19.yy dan sonra sosyoloji ve siyasal...

Halk / Millet-Ulus

H

Halkı eğitmek için üç şey gereklidir: Okul, okul yine okul. Tolstoy* Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; İdare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham** Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden oluşan insan topluluğuna denir. Millet ya da ulus ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve...

Köle / Kölelik

K

Teknoloji çağındayız kölelikle ne ilgimiz var dediğinizi duyar gibiyim belki içinizden bazıları biliyoruz işte köle ne demek diyor olabilir ama kölelik sanıldığı gibi bir dönemde insanların alınıp satıldığı günlerde kalmadı “modern*” çağa ayak uydurup hala kölelik müessesesi devam etmektedir belki şartları biraz daha iyileştirilmiş olabilir. Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması...

Vergi

V

Vergi geleceğinin teminatıdır! Verginin meyvesi hizmettir! Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır! Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak (para) olarak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur (Hizmet vereceğini beyan eder). Zorunlu ve karşılıksız vergi verginin niteliğinden ayrılamayan aynı...

Sekülerizm

S

Sekülerizm ve Laiklik benzer terimler olmasına rağmen karıştırılmamalı. Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir laiklikte olduğu gibi sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil daha kapsamlı bir ideolojidir. Bu terim, somut ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.