Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

KategoriDin

Şirk / Müşrik

Ş

Şirk; Allah’ın varlığını bilmek-kabul etmek ile birlikte başka bir takım eşya, çisim veya kimseleri Allah’a denk tutmak, O’nun ile aynı haklara sahip olduğunu düşünmek veya Allah’a ait sıfatları ona yakıştırmak Allah adına dinde kanunlar koymak olarak tanımlayabiliriz, böyle düşünen/yapan birine ise müşrik denir.

Şeriat

Ş

İslam hukuku; İslam’daki farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Bu kuralların pratikte uygulama çalışmalarına ise fıkıh denir. Müslümanlar tarafından sorulan sorulara Kur’an, hadis, icma1 ve kıyas2 dahilinde ulemaların3 verdikleri cevaplara fetva denir. Arapçada şeriat, yol, metod anlamına gelir ve bir müslümanın...

Halk / Millet-Ulus

H

Halkı eğitmek için üç şey gereklidir: Okul, okul yine okul. Tolstoy* Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; İdare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham** Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden oluşan insan topluluğuna denir. Millet ya da ulus ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve...

Köle / Kölelik

K

Teknoloji çağındayız kölelikle ne ilgimiz var dediğinizi duyar gibiyim belki içinizden bazıları biliyoruz işte köle ne demek diyor olabilir ama kölelik sanıldığı gibi bir dönemde insanların alınıp satıldığı günlerde kalmadı “modern*” çağa ayak uydurup hala kölelik müessesesi devam etmektedir belki şartları biraz daha iyileştirilmiş olabilir. Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması...

Sekülerizm

S

Sekülerizm ve Laiklik benzer terimler olmasına rağmen karıştırılmamalı. Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir laiklikte olduğu gibi sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil daha kapsamlı bir ideolojidir. Bu terim, somut ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade...

Laiklik

L

Türkiye’nin ebedi ve ezeli çözülemeyen, bir türlü anlaşılamayan, anlatılamayan bir kaç sorunundan yalnızca biri. Laiklik veya laisizm (Fransızca: Laïcisme); devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı...

İdeoloji

İ

İdeoloji kelimesi, Fransızca idéologie (telaffuz: [ideoloʒiː]) kelimesinden türetmiştir. (idée : fikir; düşünce ve -ologie -oloji, bilim). İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür. Türkiye ve Dünyada Kapitalis,İslami...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.