Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

KategoriSiyaset

Adalet / Hukuk

A

Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umrunda bile değildir. Aristoteles* Yüzyıllardır üzerine konuşulan sihirli kelimelerden biridir adalet; Adalet kavramı felsefe** tarihini ve filozofların*** en önemli ve üzerine en çok düşünüp tartıştıkları kavramlarından biridir, bu kavram uzun yıllar felsefe alanı içerisinde tartışılsada 19.yy dan sonra sosyoloji ve siyasal...

Halk / Millet-Ulus

H

Halkı eğitmek için üç şey gereklidir: Okul, okul yine okul. Tolstoy* Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; İdare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham** Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden oluşan insan topluluğuna denir. Millet ya da ulus ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve...

Vergi

V

Vergi geleceğinin teminatıdır! Verginin meyvesi hizmettir! Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır! Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak (para) olarak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur (Hizmet vereceğini beyan eder). Zorunlu ve karşılıksız vergi verginin niteliğinden ayrılamayan aynı...

Sekülerizm

S

Sekülerizm ve Laiklik benzer terimler olmasına rağmen karıştırılmamalı. Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir laiklikte olduğu gibi sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil daha kapsamlı bir ideolojidir. Bu terim, somut ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade...

Laiklik

L

Türkiye’nin ebedi ve ezeli çözülemeyen, bir türlü anlaşılamayan, anlatılamayan bir kaç sorunundan yalnızca biri. Laiklik veya laisizm (Fransızca: Laïcisme); devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı...

Diktatör

D

Diktatör (Latince: dictator; emir veren, dikte ettiren), elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Bir diktatör tarafından yönetilen ülkelere ise diktatörlük denilmektedir. Roma İmparatorluğunda ise siyasi bir makamdır. Resmî adı Magister Populi (“Halkın Efendisi”), Praetor Maximus (“Yüksek Praetor”) ve Magister Peditum...

Seçim

S

Seçme ve seçilme hakkı, bireylerin yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği, devlet başkanlığı vb) seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme haklarına denir. Siyasal haklar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bu haklar tarih içinde “sınırlı oy”’dan “genel oy”a geçişle...

İdeoloji

İ

İdeoloji kelimesi, Fransızca idéologie (telaffuz: [ideoloʒiː]) kelimesinden türetmiştir. (idée : fikir; düşünce ve -ologie -oloji, bilim). İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür. Türkiye ve Dünyada Kapitalis,İslami...

İktidar

İ

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. Yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişidir. Fakat bu dağıtma işini nasıl yaptıklarını bi...

Özgürlük

Ö

Özgürlük, bireyin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini yapabilmesi, düşünebilmesi, ifade edebilmesi, seçebilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Ayrıca çoğunluklar tarafından azınlıkta kalan düşünce, fikir ve davranışların bastırılmaması ve kısıtlanmamasını da söylemeden geçmeyelim. Düşünce ve fikir özgürlüğü Dünyanın ve Ülkelerin...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.