Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Sekülerizm

S

Sekülerizm ve Laiklik benzer terimler olmasına rağmen karıştırılmamalı. Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir laiklikte olduğu gibi sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil daha kapsamlı bir ideolojidir. Bu terim, somut ve bilimsel olan ile soyut ve dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade etmektedirler.

Laiklik, 1789 Fransız Devrimi’nin ürünüdür, Sekülerlik ABD ve Anglo-Sakson* icadıdır. Sekülerizm, laikliğide içine alan bir görüş ve harekettir. Laiklikte “din devlete karışmasın” denirken sekülerizmde “din yaşamıma karışmasın” denmektedir. Laiklik devlet yönetimi ile ilgili bir terim olmasına karşın sekülerizm toplumun yaşam biçimini etkileyen bir ideoloji, görüş veya harekettir.

Sekülerizm hakkındaki genel bir yanılgı da ateizme denk tutulmasıdır ki bu yanlıştır. Aslında birçok seküler birey, bireysel anlamda kendilerini dindar saymaktadırlar. Ateizm tanrının varlığını sorgularken, sekülerizm dinî otoritenin dünyevi işlerde yargıç olup olamayacağını sorgular. Sekülerizm, Deizm’e benzer bir düşünce tarzı diyebiliriz bir Tanrı’nın varlığını kabul eder fakat toplumun yaşamsal faaliyetlerini oluşturan ve şekillendiren siyasi, sosyal ve hukuksal meselelerde dini öğretiler yerine bilimsel ve deneysel temellere dayalı kavramların kullanılmasını hedefler.

Türk Dil Kurumu, sekülerizm kavramına karşılık olarak dünyacılık sözcüğünü önermiştir.

Sekülerizm, din merkezli ve yahut dinî öğeleri sosyal, hukuki ve siyasi anlamda tayin edici kılan bir yaklaşımın tersine, bunları sosyal, hukuki ve siyasi kümeden ayıran bir yaklaşımı tanımlar. Çok geniş bir terim olan sekülerizm, içinde birçok farklı akım, tür ve teori barındırır. Seküler kelimesi, dünyevi veya çağa uygun olanı belirtir ve dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulması demektir.

Kısaca: Sekülerizm her konuyu din ile ilişkilendirmemek, dini ritüel ve öğretileri sadece kendi özel hayatında yaşamaktır.

İslam ve Sekülerizm-Laiklik

İslam ve Sekülerizm uyumlu ve bir arada olabileceği konusu bir çok düşünür, din adamı, aydın, yazar ve Müslüman ülkelerce tartışılmış bu konuda çok farklı yorumlamalar yapılmış ve değişik İslami çoğunluğa sahip ülkeler değişik uygulamalar benimsemişlerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur’an’ın laikliği yalnızca meşru görmediğini, bunu bizzat emrettiğini ifade etmiştir.

Fethullah Gülen laiklik ve demokrasiyi “Allah’ın bize bahşettiği bir nimet” olarak nitelendirmiştir.

Hayrettin Karaman‘a göre İslam hiçbir şekilde laiklik ile bağdaşmaz.

Farklı yorumların temelinde Klasik İslam anlayışı ve sadece Kuran’ı temel alan radikal islam anlayışı yatmaktadır.


*Anglosaksonlar: 5. yüzyıldan itibaren günümüzde İngiltere olarak adlandırılan bölgeyi istila eden ve 1066’daki Norman İstilası’na kadar yöneten Cermen halkı. Angluslar, Saksonlar ve Jütlerden oluşur.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.